Welke artikelen zijn verboden te verzenden?

Met het oog op de veiligheid voor die voor onze klanten en onze vervoerders mogen bepaalde categorieën goederen niet verzonden worden. Het gaat hier dan in de eerste plaats om goederen die volgens de nationale en internationale wetgeving verboden zijn. Ook goederen die voor mensen gevaarlijk zijn en goederen die op grond van hun eigenschappen of de wijze waarop ze verpakt zijn een gevaar kunnen opleveren voor andere goederen die in hetzelfde transport worden vervoerd, zijn uitgesloten. Onderstaande lijst bevat goederen die sowieso verboden zijn bij alle vervoerders, maar sommige vervoerders kunnen goederen die niet op deze lijst staan toch als verboden beschouwen in hun eigen netwerk. Neem bij twijfel contact met ons op.

Overzicht met verboden goederen:

 • Alcohol: de voorwaarden voor het verzenden van alcohol verschillen per vervoerder. Voor advies kunt u contact met ons opnemen.
 • Dierenhuiden (niet van huisdieren)
 • Artikelen van ongewoon hoge waarde (bijv. kunstwerken, antiek, edelstenen, goud en zilver)
 • Gevaarlijke goederen en stoffen
 • Vuurwapens
 • Bont
 • Ivoor en ivoorproducten
 • Levende dieren
 • Geld en waardepapieren
 • Bederfelijke waar
 • Persoonlijke artikelen (behalve naar de Verenigde Staten)
 • Planten
 • Pornografisch materiaal
 • Zaden (inclusief bij de wet verboden verdovende middelen)
 • Tabak en tabaksproducten
 • Niet-begeleide bagage

Eveneens verboden zijn: goederen verzonden onder ATA carnet en alle tijdelijke in- en uitvoer; goederen verstuurd onder FCR, FCT en CAD (Cash Against Document); zendingen die vanwege hun aard letsel kunnen toebrengen aan personen, of handelswaar of apparatuur kunnen bevuilen of beschadigen; goederen waarvan het vervoer wettelijk is verboden in het land van herkomst, transit of bestemming (bijv. ivoor en ivoren producten); goederen waarop accijnzen betaald moeten worden (bijv. sterke dranken) of die speciale faciliteiten, veiligheidsvoorzieningen of vergunningen vereisen. Volgens de wet mogen bepaalde goederen alleen worden vervoerd onder voorgeschreven voorwaarden en is het verboden om sommige goederen via de lucht te transporteren (bijv. vloeistoffen in glazen verpakkingen).

Het is de verantwoordelijkheid van de verzender om te voldoen aan de huidige overheidswetgeving of aan de wetten die in de diverse landen van kracht zijn. Zendingen kunnen worden geïnspecteerd door de douane of door vertegenwoordigers van andere overheidsinstellingen waardoor oponthoud kan ontstaan.

Vervoerders behouden zich het recht voor om het vervoer van elk pakket waarop geen contactinformatie staat vermeld over verzender en ontvanger te weigeren of op te schorten. Dit geldt ook voor goederen die, naar de mening van vervoerders, niet op praktische wijze kunnen worden verzonden of die niet op adequate wijze zijn beschreven, geclassificeerd of verpakt en gelabeld voor verzending en die niet vergezeld gaan van de vereiste documentatie.

Vervoerders accepteren geen goederen die verboden zijn volgens de wetten of reglementeringen van enige federale, landelijke of plaatselijke overheid in de landen van herkomst of bestemming. Hetzelfde geldt voor goederen die inbreuk kunnen doen op de geldende wetten, waaronder eveneens de export- en importwetten, of die de veiligheid van werknemers, agenten en onderaannemers of het vervoermiddel in gevaar kunnen brengen of die, naar de mening van vervoerders, andere goederen of apparatuur kunnen bevuilen, besmetten of anderszins beschadigen. Ook vervoeren zij geen goederen die vanuit economisch of operationeel oogpunt niet op praktische wijze kunnen worden vervoerd.

Mocht u een vraag hebben over de inhoud van uw zending kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

 

 
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0